6 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της European Student Placement Agency UK team.

  1. 6 Month Software Engineer Internship (IBESE0811) (pdf-EN).
  2. 6 Month Software Developer Internship (CONSD0811) (pdf-EN).
  3. 6 Month Software Development Internship (ALFBR3110) (pdf-EN).
  4. 6 Month Software Development Internship (ALFDO3110) (pdf-EN).
  5. 6 Month Software Developer Internship (FROSD0811) (pdf-EN).
  6. 6 Month Software Programmer Developer (PATPI0911) (pdf-EN).