Κατέβασε και εκτύπωσε το παρακάτω αρχείο με χρήσιμες συμβουλές για όλη τη διάρκεια της Erasmus+ εμπειρίας σου.

 Erasmus+ checklist

Ασφάλιση

  • Εφόσον μετακινείστε για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση, χρειάζεται υποχρεωτικά Ασφάλεια Υγείας.

Ο συμμετέχων οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΚΑ). Στις περιπτώσεις που η ΕΚΑΑ δεν έχει ισχύ (όπως για παράδειγμα στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τότε πρέπει να συνομολογηθεί ιδιωτική ασφάλιση υγείας, η οποία καλύπτεται από τον συμμετέχοντα.

Συνιστάται η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας για τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την ΕΚΑΑ, όπως στις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού.

  • Εφόσον μετακινείστε μόνο για πρακτική άσκηση, χρειάζεται υποχρεωτικά Ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων.

Ο συμμετέχων οφείλει να είναι εφοδιασμένος με ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που θα προξενηθούν από αυτόν από αμέλειά του ως φυσικό πρόσωπο, τουλάχιστον στο πλαίσιο των συνηθισμένων του δραστηριοτήτων στην εργασία του κατά τη διάρκεια της παραμονής του για πρακτική άσκηση σε χώρα επιλέξιμη στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Η ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων δύναται να παρέχεται από την Επιχείρηση/Οργανισμό Υποδοχής. Σε αντίθετη περίπτωση ο συμμετέχων καλύπτεται με ιδιωτική ασφάλιση εξ ιδίων πόρων.

  • Εφόσον μετακινείστε μόνο για πρακτική άσκηση, χρειάζεται επίσης υποχρεωτικά Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος.

Ασφάλεια για προσωπικά ατυχήματα που απορρέουν από τα καθήκοντα του συμμετέχοντα (ατυχήματα που προκαλούνται στον συμμετέχοντα στο χώρο εργασίας).

Εφόσον η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος δεν καλύπτεται από την επιχείρηση/Οργανισμό υποδοχής ή από το Ίδρυμα Αποστολής (σε εθελοντική βάση στο πλαίσιο της ποιοτικής διαχείρισης), τότε ο συμμετέχων καλύπτεται με ασφάλιση εξ ιδίων πόρων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που προκαλούνται σε αυτόν ως φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο των συνηθισμένων του δραστηριοτήτων στον εργασιακό χώρο, κατά τη διάρκεια της παραμονής του για πρακτική άσκηση σε χώρα επιλέξιμη στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.