Οι φοιτητές με αναπηρία αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Τα άτομα με αναπηρία είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στην τήρηση του ιατρικού απορρήτου. Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών δείτε τον Νόμο υπ. Αριθ. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/Τεύχος Α'/17.9.2013. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει της πρόσφατης γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές με αναπηρία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση πρόσθετης χρηματοδότησης στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

Ν. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/Τεύχος Α'/17.9.2013

Αναλυτικές οδηγίες κινητικότητας για ΑμεΑ

Αίτηση φοιτητή ΑμεΑ