Διδασκαλία

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού να πραγματοποιήσουν επίσκεψη διδασκαλίας σε ένα ξένο πανεπιστήμιο, βάσει «Συμφωνίας κινητικότητας για διδασκαλία», διάρκειας από 1 έως 8 εβδομάδες (η ελάχιστη επιλέξιμη διάρκεια παραμονής για τη δραστηριότητα είναι 2 ημέρες, ωστόσο μία ελάχιστη διάρκεια 5 εργάσιμων ημερών συνιστάται ώστε να υπάρξει εποικοδομητική συμβολή στο πρόγραμμα διδασκαλίας και τη διεθνή ακαδημαϊκή ζωή στο Ίδρυμα Υποδοχής), ενώ απαιτούνται 10 ώρες διδασκαλίας κατ' ελάχιστο ανά εβδομάδα (ή για οποιαδήποτε μικρότερη διάρκεια παραμονής). Αποζημιώνονται οι ημέρες της παραμονής για τη δραστηριότητα, καθώς και μία ημέρα για μετακίνηση ακριβώς πριν την πρώτη ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό ή/και μία ημέρα για μετακίνηση ακριβώς μετά την τελευταία ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό.

Η «Συμφωνία κινητικότητας για διδασκαλία» για την περίοδο της κινητικότητας, περιλαμβάνει τα στοιχεία του Ιδρύματος υποδοχής, το θεματικό πεδίο, τον αριθμό των διδακτέων ωρών, το επίπεδο διδασκαλίας, τους στόχους και προστιθέμενη αξία της κινητικότητας (τόσο για το Ίδρυμα υποδοχής όσο και για τοv διδάσκοντα), το περιεχόμενο του προγράμματος διδασκαλίας και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η επιχορήγηση που χορηγείται από το ΙΚΥ θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησης στο εξωτερικό.

Για πραγματοποιηθεί μια επίσκεψη διδασκαλίας, πρέπει αυτή να προβλέπεται από τη Διμερή Συμφωνία (Interinstitutional Agreement) μεταξύ του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας και του Ιδρύματος υποδοχής.

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει επίσης στα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού την ευκαιρία κινητικότητας με σκοπό την επιμόρφωση δραστηριότητες, βάσει «Συμφωνίας κινητικότητας για επιμόρφωση».

Η «Συμφωνία κινητικότητας για επιμόρφωση» για την περίοδο της κινητικότητας περιλαμβάνει τα στοιχεία του Ιδρύματος/επιχείρησης υποδοχής, το μέγεθός του, τον τύπο, τους στόχους και την προστιθέμενη αξία της κινητικότητας (τόσο για το Ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής όσο και για το μέλος του προσωπικού), τις δραστηριότητες που θα διεξαχθούν και, εάν είναι δυνατόν, το πρόγραμμα της περιόδου και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Αίτηση μετακίνησης διδακτικού/διοικητικού προσωπικού

Χρήσιμα έγγραφα

Διαδικασίες Μετακίνησης Erasmus+ μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού | Link website ΔΙΠΑΕ

Διαστήματα υποβολής αιτήσεων μετακίνησης Erasmus+ μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

Ποσά επιχορήγησης προσωπικού

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζει ο μετακινούμενος για μετακινήσεις Erasmus+  Teaching ή Training είναι τα παρακάτω (ισχύουν από 05/11/2019):

Για την Α' δόση απαιτούνται:

 1. Invitation από το Ίδρυμα υποδοχής.
 2. Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας.
 3. Mobility Agreement υπογεγραμμένο.
 4. Σύμβαση κινητικότητας υπογεγραμμένη.
 5. Εισιτήριο.
 6. Υ.Δ. ότι δεν θα πληρωθεί η μετακίνηση από άλλη πηγή χρηματοδότησης.
 7. Υ.Δ. ότι  με την επιστροφή θα προσκομισθούν τα boarding cards, άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα αλλά και αποδείξεις από ξενοδοχεία διαμονής του μετακινούμενου.

Για τη Β' δόση απαιτούνται:

 1. Βεβαίωση από το φορέα υποδοχής (Confirmation).
 2. Απόδειξη αγοράς εισιτηρίων (ή εκτύπωση από ηλεκτρονική αγορά).
 3. Boarding passes ή άλλα έγγραφα.
 4. Απόδειξη από ξενοδοχείο διαμονής του μετακινούμενου.
 5. Ημερολόγιο και έκθεση του μετακινούμενου.

Σύμβαση επιχορήγησης κινητικότητας προσωπικού Erasmus+ για Διδασκαλία και Επιμόρφωση (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη).

Staff Mobility Agreement for Teaching ή (αναλόγως)

 Staff Mobility Agreement for Training (συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και από τα δύο Ιδρύματα).

Υπεύθυνη Δήλωση για την προσκόμιση των αεροπορικών εισιτηρίων μετά την επιστροφή.

Δήλωση ατομικών στοιχείων

Μετακίνηση για ΑμεΑ

Τα άτομα του προσωπικού με αναπηρία αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Τα άτομα με αναπηρία είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό, ενώ ιδιαίτερα μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στην τήρηση του ιατρικού απορρήτου. Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών δείτε τον Νόμο υπ. Αριθ. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/Τεύχος Α'/17.9.2013. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι ανήκοντες στο προσωπικό που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει της πρόσφατης γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη του προσωπικού με αναπηρία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση πρόσθετης χρηματοδότησης στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

Ν. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/Τεύχος Α'/17.9.2013

Αναλυτικές οδηγίες κινητικότητας για ΑμεΑ

Πρόσκληση προσωπικού

Σε περίπτωση πρόσκλησης προσωπικού Ιδρύματος του εξωτερικού, χρησιμοποιήστε τα πρότυπα invitation και confirmation letters παρακάτω.

Invitation letter

Confirmation letter