Διδασκαλία

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού να πραγματοποιήσουν επίσκεψη διδασκαλίας σε ένα ξένο πανεπιστήμιο, βάσει «Συμφωνίας κινητικότητας για διδασκαλία», διάρκειας από 1 έως 8 εβδομάδες (η ελάχιστη επιλέξιμη διάρκεια παραμονής για τη δραστηριότητα είναι 2 ημέρες, ωστόσο μία ελάχιστη διάρκεια 5 εργάσιμων ημερών συνιστάται ώστε να υπάρξει εποικοδομητική συμβολή στο πρόγραμμα διδασκαλίας και τη διεθνή ακαδημαϊκή ζωή στο Ίδρυμα Υποδοχής), ενώ απαιτούνται 10 ώρες διδασκαλίας κατ' ελάχιστο ανά εβδομάδα (ή για οποιαδήποτε μικρότερη διάρκεια παραμονής). Αποζημιώνονται οι ημέρες της παραμονής για τη δραστηριότητα, καθώς και μία ημέρα για μετακίνηση ακριβώς πριν την πρώτη ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό ή/και μία ημέρα για μετακίνηση ακριβώς μετά την τελευταία ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό.

Η «Συμφωνία κινητικότητας για διδασκαλία» για την περίοδο της κινητικότητας, περιλαμβάνει τα στοιχεία του Ιδρύματος υποδοχής, το θεματικό πεδίο, τον αριθμό των διδακτέων ωρών, το επίπεδο διδασκαλίας, τους στόχους και προστιθέμενη αξία της κινητικότητας (τόσο για το Ίδρυμα υποδοχής όσο και για τοv διδάσκοντα), το περιεχόμενο του προγράμματος διδασκαλίας και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η επιχορήγηση που χορηγείται από το ΙΚΥ θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησης στο εξωτερικό.

Για πραγματοποιηθεί μια επίσκεψη διδασκαλίας, πρέπει αυτή να προβλέπεται από τη Διμερή Συμφωνία (Interinstitutional Agreement) μεταξύ του ΤΕΙ ΑΜΘ και του Ιδρύματος υποδοχής.

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει επίσης στα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού την ευκαιρία κινητικότητας με σκοπό την επιμόρφωση δραστηριότητες, βάσει «Συμφωνίας κινητικότητας για επιμόρφωση».

Η «Συμφωνία κινητικότητας για επιμόρφωση» για την περίοδο της κινητικότητας περιλαμβάνει τα στοιχεία του Ιδρύματος/επιχείρησης υποδοχής, το μέγεθός του, τον τύπο, τους στόχους και την προστιθέμενη αξία της κινητικότητας (τόσο για το Ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής όσο και για το μέλος του προσωπικού), τις δραστηριότητες που θα διεξαχθούν και, εάν είναι δυνατόν, το πρόγραμμα της περιόδου και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Αίτηση μετακίνησης διδακτικού/διοικητικού προσωπικού

Χρήσιμα έγγραφα

Διαδικασίες Μετακίνησης Erasmus+ μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

Διαστήματα υποβολής αιτήσεων μετακίνησης Erasmus+ μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

Ποσά επιχορήγησης προσωπικού

Βήματα για τη μετακίνηση προσωπικού στο εξωτερικό

 1. Απαιτείται ύπαρξη υπογεγραμμένου Bilateral Agreement.
 2. Invitation Letter for Teaching or Training (in advance).
 3. Υπηρεσιακό Σημείωμα στο Τμήμα για άδεια απουσίας.
 4. Πράξη Συγκλήτου για εντολή μετακίνησης.
 5. Teaching Mobility Agreement υπογεγραμμένο πριν τη μετακίνηση.
 6. Προσκόμιση εισιτηρίων στο γραφείο Erasmus+.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση στο γραφείο Erasmus+.
 8. Υπογεγραμμένη σύμβαση στο γραφείο Erasmus+.

Με την επιστροφή κατατίθενται:

 1. Υπογεγραμμένο Confirmation for Teaching/Training.
 2. Τα boarding passes/εισιτήρια τρένων/άλλο αποδεικτικό μετακίνησης με αυτοκίνητο ή λεωφορείο.

Τα μέλη του προσωπικού του ΤΕΙ ΑΜΘ που λαμβάνουν μέρος στο Πρόγραμμα Erasmus+, πρέπει να προσκομίσουν στο γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω έγγραφα:

Πριν τη μετακίνηση

 • Invitation letter από το Ίδρυμα του εξωτερικού προς το οποίο θα μετακινηθούν.

Σύμβαση επιχορήγησης κινητικότητας προσωπικού Erasmus+ για Διδασκαλία και Επιμόρφωση (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη).

Staff Mobility Agreement for Teaching ή (αναλόγως)

 Staff Mobility Agreement for Training (συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και από τα δύο Ιδρύματα).

Υπεύθυνη Δήλωση για την προσκόμιση των αεροπορικών εισιτηρίων μετά την επιστροφή.

 • Πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης αυτοκινήτου (πράσινη κάρτα), σε περίπτωση που ταξιδεύουν οδικώς με δικό τους όχημα.

Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης κινητικότητας και όχι αργότερα από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας, καταβάλλεται προχρηματοδότηση η οποία αντιπροσωπεύει το 80% του ποσού της επιχορήγησης.

Μετά τη μετακίνηση

 • Υπογεγραμμένο Confirmation Letter Teaching ή Confirmation Letter Training από το Ίδρυμα του εξωτερικού.
 • Παραστατικά της μετακίνησης (αεροπορικά εισιτήρια).
 • Διαδικτυακή τελική έκθεση του συμμετέχοντα (ερωτηματολόγιο EU survey), για να καταβληθεί το υπολειπόμενο 20% του ποσού της επιχορήγησης κινητικότητας.

Μετακίνηση για ΑμεΑ

Τα άτομα του προσωπικού με αναπηρία αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Τα άτομα με αναπηρία είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό, ενώ ιδιαίτερα μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στην τήρηση του ιατρικού απορρήτου. Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών δείτε τον Νόμο υπ. Αριθ. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/Τεύχος Α'/17.9.2013. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι ανήκοντες στο προσωπικό που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει της πρόσφατης γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη του προσωπικού με αναπηρία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση πρόσθετης χρηματοδότησης στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Ν. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/Τεύχος Α'/17.9.2013

Αναλυτικές οδηγίες κινητικότητας για ΑμεΑ

Πρόσκληση προσωπικού

Σε περίπτωση πρόσκλησης προσωπικού Ιδρύματος του εξωτερικού, χρησιμοποιήστε τα πρότυπα invitation και confirmation letters παρακάτω.

Invitation letter

Confirmation letter