Οι αιτήσεις των φοιτητών (Α' Πρόσκλησης) που έγιναν δεκτές, όπως φαίνονται ταξινομημένες ανά αριθμό πρωτοκόλλου (pdf).