Σκοπός του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών.
  • Η γνωριμία των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς.
  • Η γνωριμία και η κατανόηση των οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Σε αντίθεση με τη μετακίνηση για σπουδές, για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης. Αντίθετα, οι ίδιοι οι φοιτητές πρέπει να αναζητήσουν το φορέα υποδοχής και να εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν δεκτοί για το συγκεκριμένο διάστημα που τους ενδιαφέρει.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο των σπουδών τους στο Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

Αίτηση συμμετοχής φοιτητών

Ποσά επιχορήγησης φοιτητών

Σύμβαση επιχορήγησης κινητικότητας φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση

Learning Agreement for Traineeships

Learning Agreement for Traineeships Guidelines

Πιστοποιητικό αναγνώρισης Πρακτικής Άσκησης ECTS

Δήλωση ατομικών στοιχείων