Στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να συμμετέχουν για Σπουδές ή/και Πρακτική Άσκηση όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, αλλά και πρόσφατοι απόφοιτοι του Ιδρύματος. Η μετακίνηση γίνεται προς κάποιο Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο το Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας έχει συνάψει σχετική διμερή συμφωνία και γίνεται είτε για να παρακολούθηση μέρους του προγράμματος σπουδών στο εν λόγω Ίδρυμα, είτε για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης του φοιτητή σε επιχείρηση που εδρεύει στο εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση υπογράφεται σύμβαση κινητικότητας μεταξύ του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας και του μετακινούμενου φοιτητή και χορηγείται υποτροφία από το Πρόγραμμα Erasmus+, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαβίωσης.

Χρήσιμα έγγραφα

Χάρτης φοιτητή Erasmus+

Erasmus+ checklist

Erasmus+ και πρόσφατοι απόφοιτοι

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά τη διάρκεια του οποίου αιτούνται. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους σε επιχείρηση ή οργανισμό σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Erasmus+ του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, όπου θα καταθέσουν αίτηση κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους, δηλαδή όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, συνυπολογίζοντας στο διάστημα αυτό τη διάρκεια της προηγούμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.

Χρηματοδότηση

Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης κινητικότητας και όχι αργότερα από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας, καταβάλλεται προχρηματοδότηση η οποία αντιπροσωπεύει το 80% του ποσού της επιχορήγησης.

Μετά τη μετακίνηση

Μετά την επιτυχή περαίωση του Προγράμματος και την επιστροφή του φοιτητή, καταβάλλεται το υπολειπόμενο 20% του ποσού της επιχορήγησης κινητικότητας. Για να γίνει αυτό χρειάζονται τα παρακάτω:

  • Υποβολή της διαδικτυακής τελικής έκθεσης του συμμετέχοντα (ερωτηματολόγιο EU survey).
  • Οι φοιτητές που συμμετείχαν στο 1ο μέρος του Οnline Linguistic Support (OLS) tool (διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη) θα πρέπει να ολοκληρώσουν και το 2ο μέρος, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η γλωσσική τους πρόοδος.
  • Κατάθεση όλων των εντύπων μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία επιστροφής στη Γραμματεία του Τμήματος και στο Γραφείο Erasmus+ του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, για να γίνει η αναγνώριση των μαθημάτων ή της Πρακτικής Άσκησης.

Προϋποθέσεις/Κριτήρια

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι γενικά:

  • Επιτυχής περάτωση των σπουδών του πρώτου έτους.
  • Καλή ακαδημαϊκή επίδοση βάσει αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Πολύ καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής (υποβάλλεται σχετικό πιστοποιητικό).
  • Αν πρόκειται για πρόσφατο απόφοιτο, η αίτηση και η επιλογή των συμμετεχόντων πρέπει να γίνει κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους, δηλαδή όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.
  • Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι από τις προσφερόμενες θέσεις σε κάποιο από τα πανεπιστήμια υποδοχής, τότε επιλέγεται ο υποψήφιος με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πανεπιστήμιο της επόμενης επιλογής τους.

Κριτήρια μοριοδότησης