Ο ρόλος του Κοσμήτορα

 • Ενθαρρύνει τις συνεργασίες Erasmus.
 • Είναι θετικός σε Νέες Συμφωνίες (Bilateral Agreements) μεταξύ των Τμημάτων, αλλά και μεταξύ των Σχολών (περισσότερα Τμήματα στο Bilateral Agreement).
 • Φροντίζει και ενθαρρύνει την προσφορά μαθημάτων στην Αγγλική για τους εισερχόμενους Erasmus φοιτητές (βασικό έργο του Υπεύθυνου Erasmus της Σχολής αλλά και των Υπευθύνων Erasmus των Τμημάτων).
 • Φροντίζει και ενθαρρύνει δράσεις όπως International Teaching Week αλλά και Δίκτυα Πανεπιστημίων και Σχολών.
 • Υποστηρίζει την αυτόματη μεταφορά Πιστωτικών Μονάδων που αποκτήθηκαν από φοίτηση (συμφωνημένη και υπογεγραμμένη με Learning Agreement) στο εξωτερικό.
 • Ενθαρρύνει τις μετακινήσεις μελών ΔΕΠ, Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού στο εξωτερικό.
 • Είναι θετικός σε μετακινήσεις μελών ΔΕΠ, Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού από το εξωτερικό.
 • Φροντίζει με Πράξη της Σχολής για την ύπαρξη Υπευθύνου Erasmus της Σχολής.
 • Υποστηρίζει τις ενέργειες του Υπεύθυνου Erasmus της Σχολής και δεν παρεμβαίνει στο έργο του.

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Erasmus της Σχολής

 • Συντονίζει το έργο της οργάνωσης κινητικότητας της Σχολής.
 • Έχει γνώση των Bilateral Agreements που υπάρχουν στη Σχολή.
 • Ταξιδεύει με στόχο να έρχεται σε επαφή με τους partners.
 • Συζητά με τους Υπευθύνους Erasmus των Τμημάτων και ενημερώνεται για την πορεία της κινητικότητας.
 • Ενθαρρύνει φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό να μετακινούνται στο εξωτερικό.
 • Ενθαρρύνει φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό του εξωτερικού, να επισκέπτονται με κινητικότητα Erasmus τη Σχολή.
 • Καθορίζει και ανακοινώνει συγκεκριμένο 2ωρο (μέρα και ώρα της εβδομάδας) κατά το οποίο θα συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ:

 • Δεν υπογράφει τα Bilateral Agreements.
 • Δεν παρεμβαίνει στο έργο των Υπευθύνων Erasmus των Τμημάτων (εκτός αν του ζητηθεί).
 • Δεν υπογράφει το Learning Agreement.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ:

 • Υπογράφει το Transcript of Record του Incoming Erasmus φοιτητή (αν η φοίτηση είναι διατμηματική) και κρατά αρχείο (τόσο αυτός όσο και ο Υπεύθυνος Erasmus του Τμήματος).
 • Συζητά με τους Υπευθύνους Erasmus των Τμημάτων για την καλύτερη οργάνωση της κινητικότητας της Σχολής.
 • Είναι δέκτης ερεθισμάτων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και φροντίζει να δίνονται γρήγορα οι απαντήσεις στους partners (πχ όταν έρχονται αιτήματα για προσφερόμενα μαθήματα, εργαστήρια, θέσεις πρακτικής κλπ, και επικοινωνεί με τους υπευθύνους των Τμημάτων ώστε να συντονισθεί η διαδικασία των απαντήσεων).
 • Ενθαρρύνει τους Υπευθύνους Erasmus των Τμημάτων, ώστε αυτά να προσφέρουν μαθήματα στην Αγγλική (και Γαλλική) για τους εισερχόμενους φοιτητές (τουλάχιστο μαθήματα για 30 ECTS).
 • Παρακολουθεί και ανακοινώνει τον κατάλογο των μαθημάτων αλλά και τα περιγράμματά τους (υπάρχει σχετικό έντυπο).
 • Φροντίζει να ανεβούν στο site.
 • Είναι ο βασικός συντονιστής και Υπεύθυνος της Οργάνωσης μαθημάτων για εισερχόμενους φοιτητές στα Τμήματα και τη Σχολή!
 • Σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΤΕΙ και με τους Υπευθύνους Erasmus των Τμημάτων, φροντίζει για την υποδοχή, τη διαμονή των εισερχομένων Erasmus φοιτητών και επιλύει τα όποια προβλήματα προκύπτουν.
 • Κατανέμει τους εισερχόμενους Erasmus φοιτητές σε μαθήματα που θα παρακολουθήσουν.
 • Φροντίζει να εκδίδονται τα Transcripts of Records και να κατατίθενται στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΤΕΙ ώστε να σταλούν στα Ιδρύματα.
 • Φροντίζει και διοργανώνει δράσεις, όπως ενημερώσεις φοιτητών της Σχολής για δυνατότητες φοίτησης στο εξωτερικό, πρακτική άσκηση, κλπ.
 • Είναι υπεύθυνος, οργανώνει και συντονίζει την International Teaching Week σε συνεργασία με τα Τμήματα και με το γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Ο ρόλος του Προέδρου του Τμήματος

 • Ενθαρρύνει τις συνεργασίες Erasmus.
 • Φροντίζει να ορισθεί με Πράξη, Υπεύθυνος Erasmus του Τμήματος.
 • Υποστηρίζει και ενθαρρύνει ΟΛΕΣ τις δράσεις και πρωτοβουλίες του Υπεύθυνου Erasmus του Τμήματος.
 • Είναι θετικός σε Νέες Συμφωνίες (Bilateral Agreements) μεταξύ του Τμήματος και αντίστοιχων Τμημάτων σε Ιδρύματα του εξωτερικού.
 • Φροντίζει και ενθαρρύνει την προσφορά μαθημάτων στην Αγγλική για τους εισερχόμενους φοιτητές.
 • Ενθαρρύνει τα μέλη ΔΕΠ ώστε σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος να καταρτίσουν λίστα με προσφερόμενα μαθήματα στην Αγγλική (6 - 7 μαθήματα/5 ECTS το κάθε μάθημα).
 • Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Erasmus και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ώστε τα μαθήματα να προσφέρονται σε ένα από τα δύο εξάμηνα (Χειμερινό ή Εαρινό).
 • Φροντίζει και ενθαρρύνει δράσεις όπως International Teaching Week, δίκτυα κ.λπ.
 • Υποστηρίζει την αυτόματη μεταφορά Πιστωτικών Μονάδων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
 • Ενθαρρύνει τις μετακινήσεις μελών ΔΕΠ, Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού στο εξωτερικό.
 • Είναι θετικός σε μετακινήσεις μελών ΔΕΠ, Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού από το εξωτερικό.
 • Υποστηρίζει τις ενέργειες του Υπευθύνου Erasmus του Τμήματος και δεν παρεμβαίνει στο έργο του.
 • Ο Υπεύθυνος Erasmus του Τμήματος έχει ΟΛΗ την ευθύνη οργάνωσης του Τμήματος στο Πρόγραμμα.

Ο ρόλος του Υπευθύνου Erasmus του Τμήματος

 • Είναι ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ και ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΣ συντονιστής ΟΛΩΝ των δράσεων Erasmus του Τμήματος.
 • Είναι Υπεύθυνος των συμφωνιών Erasmus (Bilateral Agreements) και ΟΛΩΝ των μετακινήσεων των φοιτητών (εξερχόμενων και εισερχόμενων).
 • Συντονίζει την επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα Τμήματα από το εξωτερικό.
 • Ενθαρρύνει τις συνεργασίες Erasmus και είναι σε συνεχή επικοινωνία με το γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για να ενημερώνεται συνεχώς.
 • Ταξιδεύει με στόχο να έρχεται σε επαφή με partners.
 • Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Erasmus της Σχολής για θέματα όπως προσφορά μαθημάτων στην Αγγλική, International Teaching Week, δίκτυα κ.λπ.
 • Σε συνεργασία με το γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων φροντίζει να ενημερώνει τους φοιτητές και ΟΛΟ το προσωπικό για τις δυνατότητες μετακινήσεων.
 • Φροντίζει να ενημερώνει τους εξερχόμενους φοιτητές για τις δυνατότητες μετακίνησης Erasmus (σπουδές και πρακτική άσκηση).
 • Φροντίζει να υποδέχεται, να τακτοποιεί (accommodation, εγγραφή στο Τμήμα, κ.λπ.) και να ενημερώνει τους εισερχόμενους φοιτητές.
 • Σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της Σχολής οργανώνει τα προσφερόμενα μαθήματα στην Αγγλική.
 • Καθορίζει και ανακοινώνει συγκεκριμένο 2ωρο (μέρα και ώρα της εβδομάδας) που δέχεται φοιτητές για ενημέρωση.
 • Το ανακοινώνει και στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ιδρύματος και στον Υπεύθυνο Erasmus της Σχολής.
 • Απαντά άμεσα στα e-mails τόσο των εισερχόμενων όσο και των εξερχόμενων φοιτητών.
 • Υπογράφει το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης και το καταθέτει στο γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (αφού το μάθημα/μαθήματα που επιλέγονται, εγκριθούν από το κάθε μέλος ΔΕΠ) πριν τη μετακίνηση των φοιτητών για σπουδές.
 • Φροντίζει να ενημερώνει και να οργανώνει τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus (σπουδές και πρακτική άσκηση).
 • Φροντίζει να προσφέρονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος μαθήματα Erasmus στην Αγγλική.
 • Ζητά από τα μέλη ΔΕΠ που προτίθενται να διδάξουν κάποιο μάθημα, να ενημερώσουν το Περίγραμμα μαθήματος (υπάρχει σχετικό έντυπο) και σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της Σχολής το ανεβάζουν στο site του Erasmus και της Σχολής.
 • Υποστηρίζει και ενθαρρύνει ΟΛΕΣ τις δράσεις και πρωτοβουλίες Erasmus του Τμήματος.
 • Προσπαθεί για Νέες Συμφωνίες, ενθαρρύνει τα μέλη ΔΕΠ να συνάπτουν Νέες Συμφωνίες μεταξύ των Τμημάτων (Bilateral Agreements) και κάνει το Πίνακα με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα για συνεργασία, ώστε να κατευθύνονται ευκολότερα οι φοιτητές.
 • Ενθαρρύνει τα μέλη ΔΕΠ και είναι υπεύθυνος γι αυτό, ώστε να καταρτισθεί η λίστα με τα προσφερόμενα μαθήματα στην Αγγλική (τουλάχιστον 6 - 7 μαθήματα/5 ECTS το κάθε μάθημα).
 • Συντονίζει και παρακολουθεί από κοντά ώστε τα μαθήματα να προσφέρονται σε ένα από τα δύο εξάμηνα (Χειμερινό ή Εαρινό).
 • Φροντίζει, υποστηρίζει και ενθαρρύνει δράσεις όπως International Teaching Week, δίκτυα κ.λπ.
 • Την International Teaching Week την οργανώνει και συντονίζει ο Υπεύθυνος Erasmus της Σχολής σε συνεργασία με το γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και τους υπευθύνους Erasmus των Τμημάτων.
 • Με την επιστροφή του φοιτητή από φοίτηση στο εξωτερικό, και αφού έχει την επίσημη βαθμολογία, υποστηρίζει, συντάσσει το ΥΣ (υπάρχει έντυπο - πρότυπο) και υπογράφει την αυτόματη μεταφορά Πιστωτικών Μονάδων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό (μετά τη φοίτηση).
 • Φροντίζει για την Υπογραφή (από τον Υπεύθυνο Erasmus της Σχολής) των Transcripts of Records για την αυτόματη μεταφορά Πιστωτικών Μονάδων που αποκτήθηκαν από τους εισερχόμενους φοιτητές (και τα παραδίδει στο γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων).
 • Ενθαρρύνει τις μετακινήσεις μελών ΔΕΠ, Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού στο εξωτερικό.
 • Είναι θετικός σε φιλοξενία μελών ΔΕΠ, Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού από το εξωτερικό.
 • Ο Υπεύθυνου Erasmus του Τμήματος έχει ΟΛΗ την ευθύνη επιτυχίας του Τμήματος στο Πρόγραμμα αυτό.
 • Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ φοιτητών (εξερχομένων και εισερχομένων), του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ιδρύματος και των Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.

Εκτός του προγράμματος Erasmus υπάρχουν και άλλες δυνατότητες δραστηριοποίησης. Αυτές τις ενθαρρύνει και συντονίζει ο Υπεύθυνος Erasmus του Τμήματος σε συνεργασία με το γραφείο ΕΠ.

Οι 10 ενέργειες - βήματα ενός φοιτητή που επιθυμεί να μετακινηθεί για μαθήματα στο εξωτερικό.

Τουλάχιστον έξι μήνες πριν την αναχώρηση…

 1. Επικοινωνεί με το γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΤΕΙ και παίρνει τις πρώτες πληροφορίες (π.χ. υποτροφία Erasmus, δυνατότητες φοίτησης, μεταφορά πιστωτικών μονάδων κ.λπ.).
 2. Επισκέπτεται τον Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος (ο οποίος γνωρίζει ΟΛΑ τα Bilateral Agreements και τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα) και εξετάζει το ενδεχόμενο μετακίνησης σε ένα από τα Ιδρύματα αυτά.
 3. Γνωρίζει ποια μαθήματα δεν έχει ολοκληρώσει μέχρι τώρα στο Πρόγραμμα Σπουδών του.
 4. Επισκέπτεται τις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων που τον ενδιαφέρουν και βλέπει τα προσφερόμενα μαθήματα.
 5. Επισκέπτεται πάλι τον Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος και κάνουν την πρώτη προσπάθεια αντιστοίχησης μαθημάτων (συμπληρώνουν το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης, που είναι η "βασική" συμφωνία φοιτητή και Τμήματος).
 6. Ο φοιτητής επισκέπτεται τους καθηγητές του Τμήματος που είναι υπεύθυνοι για τα μαθήματα που επέλεξε και παίρνει υπογραφές στο συμπληρωμένο έντυπο (Πιστοποιητικό Αναγνώρισης).
 7. Το προσκομίζει στο γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΤΕΙ και συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Καταρτίζεται το Learning Agreement.
 8. Το γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΤΕΙ στέλνει την αλληλογραφία στο Ίδρυμα Υποδοχής και γίνεται το Nomination.
 9. Μόλις ο φοιτητής γίνει δεκτός, ξεκινούν οι διαδικασίες καταβολής της υποτροφίας.
 10. Ολοκληρώνει την έκδοση εγγράφων (ταυτότητα ή διαβατήριο, ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, τραπεζικός λογαριασμός κ.λπ.) και αναχωρεί.

(Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο φοιτητής προσκομίζει ΟΛΑ τα έγγραφα που αφορούν τη φοίτησή στου στο Ίδρυμα Υποδοχής)

Αν ο φοιτητής επιθυμεί να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση θα πρέπει ο ίδιος να υποβάλλει αιτήσεις και να γίνει δεκτός από επιχείρηση. Όλες οι άλλες διαδικασίες είναι ίδιες.